Science Mundi

Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Science Mundi
Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Science Mundi

Science Mundi

Projectoproep voor sensibilisering van jongeren voor wetenschappen
Wanneer 13-04-2017 12:00 tot
31-05-2017 12:00

Science Mundi

Projectoproep voor sensibilisering van jongeren voor wetenschappen 

promotion de la science

Fadila Laanan, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, heeft beslist om, ter bevordering van het “samen leven”, een tweede editie te lanceren van de actie "Science Mundi". Deze actie mikt op een herwaardering van de bijdrage die de verschillende beschavingen in de wereld en door de tijden heen aan de wetenschappen geleverd hebben.

 

Innoviris ontwikkelt met Science Mundi een projectoproep om wetenschappen te promoten die deze keer de nadruk legt op de relatie tussen kunst en wetenschappen. Deze projectoproep stimuleert de creativiteit op basis van de complementariteit tussen kunst en wetenschap: zowel de bijdrage van wetenschap aan kunst als het omgekeerde en de wetenschap als inspiratiebron voor kunstenaars. Deze relatie wordt uitgedrukt door de rol die de kunstenaar-geleerde had in de geschiedenis en de rol van de hedendaagse wetenschapper-kunstenaar.

De ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence en virtual reality, veranderen de wereld van de hedendaagse kunst en roepen vragen op: waar ligt de grens tussen kunst en technologie? Kunnen machines ook kunst creëren?

De oproep is bedoeld om financiële steun te verlenen aan microprojecten die Brusselaars willen sensibiliseren voor wetenschappen en technologie, voor de studies die daartoe leiden en de mogelijkheden die ze bieden.  

Wil je deelnemen aan deze projectoproep? Vul het aanvraagformulier in. 

 

 
Criteria voor promotoren
 • Elke structuur of entiteit (fysieke personen worden uitgesloten), met of zonder rechtspersoonlijkheid, gevestigd op Belgisch grondgebied en zonder winstoogmerk komt in aanmerking

 • Er zal voorrang worden gegeven aan actoren die gevestigd zijn in het Brussels Gewest.

 

Criteria voor de projecten

 • De projecten moeten gericht zijn op alle Brusselaars

 • De voornaamste doelstelling van de projecten moet zijn om het doelpubliek te sensibiliseren voor wetenschappen en technologie aan de hand van een op de doelgroep afgestemde activiteit

 • Het programma financiert uitsluitend originele initiatieven en acties die jongeren willen sensibiliseren voor wetenschappen en technologie en niet de regelmatige, terugkerende activiteit van de projectdrager

 • Het voorgestelde project moet een lokaal en/of gewestelijk initiatief zijn en het doelpubliek moet nauwkeurig bepaald zijn

 • De projectmethodologie, de pedagogische aanpak die vooropgesteld is om de doelstelling te bereiken, en de verwachte impact van het project moeten uitdrukkelijk worden voorgesteld. Projecten die niet meer beogen dan de aankoop van materiaal, het verspreiden van informatie, het simpelweg aanbieden van diensten of opzetten van partnerschappen, komen niet in aanmerking

 • Gratis deelname aan de actie voor het publiek

 • Het project dient plaats te vinden tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018

 • ​​​De promotor verbindt zich ertoe om na afloop van het project er een verklarende en geïllustreerde fiche (A4 – elektronisch formaat) over het project af te leveren. Deze fiche zal op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van Innoviris zal worden gepubliceerd
 • Innoviris behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de uitvoering of de resultaten van de gefinancierde acties te (laten) fotograferen of te (laten) filmen met het oog op wetenschappelijke of technische publicaties, promotie van wetenschappen of bekendmaking van de toegekende subsidies. Die publicaties kunnen zowel op papier als elektronisch verschijnen en zijn gericht op een grootschalige verspreiding bij gespecialiseerde actoren of het grote publiek. De promotor stemt dan ook in met de opname, de weergave, de verspreiding en de publicatie van afbeeldingen van de gefinancierde acties. De promotor verbindt zich ertoe om geen vergoeding te vragen en vrijwaart Innoviris tegen iedere eis tot vergoeding van andere personen. Indien minderjarigen betrokken zijn, verbindt Innoviris zich ertoe om via nodige stappen te trachten de goedkeuring van de wettelijk verantwoordelijken te bekomen.

De voorgestelde dossiers moeten worden overgemaakt aan Innoviris, ter attentie van Dhr. Montserrate Pascual Roca, ten laatste vóór 31 mei 2017. De postzegel geldt als bewijs van ontvangst.

Adres:

Innoviris
Charleroisesteenweg 110 - B-1060 Brussel

De promotor moet een aanvraagformulier invullen met de doorslaggevende punten voor de selectie van zijn project. Het aanvraagformulier kan je downloaden via de toolbox links bovenaan deze pagina. 

Onvolledige dossiers of dossiers die te laat worden overgemaakt zullen niet onderzocht worden. 

Selectiecriteria

 • Bij de selectie van de projecten zal rekening worden gehouden met de specifieke inspanningen die de promotoren leveren om gelijkheid van kansen en sensibilisering van achtergestelde groepen te bevorderen

 • De voorkeur zal uitsluitend worden gegeven aan projecten die rond het thema 'Science Mundi II - kunst en wetenschap' draaien

 • Er zal voorrang worden gegeven aan partnerschappen voor eenzelfde actie tussen twee of meerdere in aanmerking komende actoren. In dat geval wordt de toegekende subsidie verhoogd met € 7.000 per extra entiteit (zo zal een vereniging bestaande uit 2 entiteiten € 17.000 aan subsidies ontvangen)

 • Concrete verbanden tussen wetenschappen en kunst

 • Relevantie van het project ten opzichte van de doelstellingen en de thema's die in deze projectoproep worden omschreven, de praktische haalbaarheid en de samenhang van de geplande actie

 • Evaluatie van de impact op het doelpubliek, in termen van sensibilisering en kostprijs per persoon

Een jury zal een rangschikking opstellen van de projecten die in aanmerking komen gebaseerd op de hierboven opgesomde criteria

 

Financiering van de projecten

 • De financiële tussenkomst is in principe beperkt tot € 10.000 per project. Dit is het maximale bedrag en stemt niet noodzakelijk overeen met het bedrag dat daadwerkelijk aan het project wordt toegekend indien het geselecteerd wordt

 • Het limietbedrag voor samenwerkingsprojecten wordt opgetrokken tot maximaal € 17.000 per project waarbij 2 actoren samenwerken; maximaal € 24.000 per project waarbij 3 actoren samenwerken; maximaal € 31.000 per project waarbij 4 actoren samenwerken…

 • De promotor moet aantonen dat hij over eventuele aanvullende middelen beschikt om zijn project uit te voeren.

   

  Je contactpersoon bij Innoviris

  ** IMAGE DESCRIPTION **

  Montserrate Pascual Roca

  Tel. +32 2 600 50 65
  mpascualroca[at]innoviris.brussels