Anticipate - Prospective research

Anticipate - Prospective research

Via het programma Anticipate financiert Innoviris projecten van Belgische of buitenlandse academische onderzoekers met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

Via het Anticipate programma financiert Innoviris projecten van academische onderzoekers aan Brusselse onderzoeksinstellingen met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit.

Het programma financiert zowel projecten in de humane als in de exacte wetenschappen. De projecten besteden steeds de nodige aandacht aan valorisatie van het onderzoek, bij voorkeur in samenwerking met een peter-instelling.

 

 

 

 

De thema's van 2019 zijn: 

 • Toerisme en leefbaarheid in de stad 

  De toeristische sector speelt een cruciale rol bij het genereren van economische groei en werkgelegenheid in de stad. Tegelijk zien we dat steeds meer Europese steden kreunen onder het gewicht van het groeiende toerisme.

  Hoe moet het toerisme van morgen in Brussel er uit zien en hoe moet het zich ontwikkelen? Welke opportuniteiten brengt het met zich mee en welke bijdrage kan deze groei leveren aan de Brusselse economie? Maar ook, welke grenzen zijn er aan de groei? Is dit soort exponentiële groei op termijn houdbaar en wenselijk voor Brussel? Ten koste van wie gaat de groei? Welke antwoorden kunnen we bieden om de spanning tussen het lokale en het globale op te heffen?

  Specifieke uitdagingen/opportuniteiten voor afgebakende doelgroepen zijn ook mogelijk.

  Meer informatie vind je in de informatiefiche over Toerisme en leefbaarheid in de stad.

 • Governance of the Future

  De politieke wereld en de overheidsdiensten staan steeds meer onder druk, enerzijds omdat burgers de klassieke politieke actoren steeds meer afwijzen en anderzijds omdat de maatschappij voortdurend verandert. Of het nu is door te kiezen voor meer digitalisering, door burgers de mogelijkheid te geven om beslissingen te nemen of door een meer geïntegreerde aanpak te hanteren, het openbaar en politiek bestuur zal moeten evolueren om de uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden. 

  In deze oproep kunnen verschillende specifieke vraagstukken behandeld worden, maar uiteindelijk moet wel een (deel van het) antwoord worden gegeven op de volgende vraag: hoe richt je bestuur en overheden in die op de burger gericht zijn, coöperatief zijn, netwerken leggen, ethisch zijn en al dan niet ondersteund worden door innovatieve technologische oplossingen, zodat ze kunnen antwoorden op de uitdagingen van een duurzame en rechtvaardige samenleving voor morgen?

  Meer informatie vind je in de informatiefiche over Governance of the Future. 

 

 

Een project komt in aanmerking voor Anticipate als :

 • de onderzoeker(s) in het project bij aanvang van het onderzoek minstens in het bezit is/zijn van een masterdiploma

 • de promotor(en) van het project de titel heeft/hebben van professor, onderzoeksverantwoordelijke of gevestigd onderzoeker aan een Brusselse onderzoeksinstelling

 • de aanvraag wordt ingediend vóór de vooropgestelde deadline vermeld in het aanvraagformulier

 • de aanvraag opgesteld is volgens de vormvereisten (gebruik van het correcte aanvraaggformulier, respect voor het minimum en maximum aantal pagina's, volledigheid, handtekening van alle partners, enzovoort)

 • de aanvragers hebben voldaan aan alle verplichtingen die werden opgelegd in het kader van een vorige toekenning van financiële steun door het Gewest

 • het project niet van start is gegaan vóór het indienen van de financieringsaanvraag

 • het project aansluit bij één van de thema's die door het Gewest werden gedefinieerd

 • het project een vernieuwende bijdrage levert aan één van deze thema's

 • het project minstens een indirecte link heeft met de gewestelijke bevoegdheden

Meer weten over de toelatingscriteria van Anticipate? Lees het reglement.
 

Hoe dien je een aanvraag in ?

De selectie gebeurt in 2 stappen.

 • Een project outline moet ten laatste op 15 februari 2019 om 12 uur worden ingediend bij Innoviris via het formulier op de website. Raadpleeg vooraf het reglement

 • Innoviris evalueert de project outlines. Enkel de projecten met een positief geëvalueerde project outline, kunnen een volledig voorstel indienen via een formulier dat in deze tweede fase beschikbaar zal zijn op onze website. Het volledige voorstel moet ten laatste op 7 juni 2019 om 12 uur worden ingediend 

De projecten moeten ingediend worden door de betrokken academische autoriteiten. Aarzel niet om je Tech transfer office of, in het geval van de VUB, je R&D departement te contacteren voor meer inlichtingen.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie die de kosten dekt voor:

 • het salaris van de onderzoeker(s) 

 • de werkingskosten van de onthalende onderzoeksgroep(en) inclusief een beperkt budget voor de promotor(en) en de administratieve kosten van de instelling (verplicht forfaitair bedrag van 10%).

De subsidie wordt toegekend voor een periode van twee jaar. De financieringsperiode kan met twee jaar verlengd worden.


Evaluatie

Het project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten in het domein van je project en door vertegenwoordigers van Innoviris.  

Ze baseren zich hiervoor op de ingediende documenten.

 

 Evaluatiecriteria van de jury:
 • de wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid van het project (60%): wetenschappelijke originaliteit, helder programma met duidelijke onderzoeksvragen en meetbare doelstellingen en haalbaarheid van de planning

 • de impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30%): kennis van de situatie op het terrein, bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het Gewest, implementeerbaarheid van de verwachte resultaten en vulgarisatie

 • kwaliteit van het consortium (10%): expertise, complementariteit (in het geval van meerdere onderzoekers), samenwerking met een (para)publieke instelling

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Suzana Koelet

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 80
skoelet@innoviris.brussels