ERA-MIN 2

ERA-MIN 2 is een Europees financieringsprogramma ter ondersteuning van het 'European Innovation Partnership on Raw Materials'. Het programma financiert grensoverschrijdende onderzoeks-en innovatieprojecten naar de levenscyclus van energetische en niet-agrarische grondstoffen.

Logo ERA-MIN 2

 

ERA-MIN 2 is een Europees financieringsprogramma ter ondersteuning van het 'European Innovation Partnership on Raw Materials'

 

 

Het doel van dit programma is: 

 • bijdragen tot het behalen van de doelstellingen van het Europees industriebeleid voor 2020, door het aandeel van de industrie te vergroten tot 20% van het BBP.

 • bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de vlaggenschipinitiatieven ‘Innovation Union’ en ‘Ressource Efficient Europe’, door te zorgen voor een duurzame aanvoer van grondstoffen en een toename van de voordelen voor de volledige samenleving.

Dat gebeurt op volgende manier:

 • Vermindering van de importafhankelijkheid en promotie van export door:

  • Verbetering van de aanvoervoorwaarden voor de EU

  • Diversifiëring van importlanden voor grondstof

  • Verbetering van grondstofefficiëntie (inclusief recyclage)

  • Onderzoek naar alternatieve grondstoffen.

 • Door van Europa de koploper in de grondstoffensector te maken en de negatieve impact op het milieu, de maatschappij en de gezondheid in te perken.

Het ERA-MIN 2-netwerk wil deze doelstellingen bereiken via de financiering van grensoverschrijdende onderzoeks- en innovatieprojecten. Het netwerk bestaat uit 21 financieringsinstellingen in 18 verschillende landen.

 

Projectoproep van 2018 (deadline: 31 januari 2019)

Ruwe materialen voor duurzame ontwikkeling en circulaire economie

Het doel van de oproep is behoeftegericht onderzoek naar alle aspecten van de levenscyclus van niet-energetische en niet-agrarische grondstoffen, zowel voor primaire en secundaire grondstoffen als de vervanging van kritieke grondstoffen volgens de principes van de circulaire economie.

Dit zijn de thema’s:

 1. Aanvoer van grondstoffen uit exploratie en ontginning

 2. Design

 3. Verwerking, Productie en Herfabricage

 4. Recyclage en hergebruik van End-of-Life Producten

 5. Transversale onderwerpen

 

Je komt in aanmerking voor een toelage als je project voldoet aan de criteria van je nationale financieringsinstelling en het ERA-MIN 2 programma.

Als Brusselse onderneming moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria :


Criteria van Innoviris: 
 • je onderneming oefent (een deel van) haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je stelt een innovatief OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je kan aantonen dat je onderneming een deel van de kosten van het project op zich kan nemen

 • je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nagekomen.

 
Criteria van het ERA-MIN 2 programma:
 • Ontwikkeling van innovatieve concepten of producten

 • Impact van de resultaten op de concurrentiekracht en de groei van Europese ondernemingen, wijzigingen in regelgeving en normen, schaalbaarheid en transfer van oplossingen  

 • Kwaliteit van de implementatie in een werkomgeving, complementariteit van het consortium

De projectcoördinator moet het voorstel ten laatste op 31 januari 2019 om 17 uur indienen via een online tool.

Lees de inschrijvingsvoorwaarden aandachtig voor je een voorstel indient.

Brusselse partners moeten op hetzelfde moment een aanvraag indienen bij Innoviris via het regionale aanvraagformulier.

Dit regionale formulier inclusief de bijlagen moet in 2 exemplaren verstuurd worden naar: 

Innoviris 

Charleroise Steenweg 110

1060 Brussel

Verstuur eveneens een elektronische versie (in doc of docx-formaat) naar volgende e-mailadressen: 

Als je geen regionaal voorstel indient bij Innoviris, is je Europese aanvraag niet geldig. 

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, komen niet in aanmerking voor financiële steun. 

 

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima) 

Je kan op drie mogelijke manieren worden gefinancierd afhankelijk van uw situatie en die van je partners:

 1. Je bent een vzw zonder economische activiteit (je hebt geen omzet als resultaat van diensten of goederen die je aanbiedt). In dit geval kom je in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van 100% voor je project.

 2. Je bent een vzw met stipte economische activiteiten. Deze economische activiteiten kunnen dus geen deel uitmaken van de dagelijkse activiteiten van de organisatie.

  Concreet betekent dit dat de jaarlijkse capaciteit geaffecteerd door deze economische activiteiten niet meer dan 20% mag bedragen van de jaarlijkse algemene capaciteit van de organisatie (materiaal, uitrusting, personeel en vast kapitaal). Om dit te evalueren zal Innoviris zich baseren op een analyse van de boekhouding of op de omzet (verkoop, prestaties en dergelijke) die lager moet zijn dan 20% van de som van de totale producten (inclusief bijdragen, giften, nalatenschap en subsidies).

  In dit geval kan Innoviris een tegemoetkoming van 100% voorzien voor het project.

 3. Je bent een vzw met regelmatige economische activiteiten (de jaarlijkse capaciteit die wordt geaffecteerd door economische activiteiten bedraagt meer dan 20% van de jaarlijkse algemene capaciteit, zie punt 2 voor de evaluatie van dit criterium door Innoviris. In dit geval wordt de organisatie beschouwd als een onderneming en moet je beroep doen op voorgaand hoofdstuk met betrekking tot ondernemingen. 


Ook Brusselse ondernemingen en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking voor financiële steun. Meer weten? Ga dan naar de pagina's ERA-MIN 2 - Ondernemingen en ERA-MIN 2 - Onderzoeksinstellingen.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je ERA-MIN 2-project. 

 

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het programma.

Tijdens de voorbereiding van je project kan je bij Innoviris terecht voor een eerste lezing van je project, administratief, financieel en juridisch advies.  

 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska[at]innoviris.brussels